IMG_1777

در حاشیه بیست و سومین نمایشگاه صنایع غذایی ۱۳۹۵ (اگروفود ۲۰۱۶)

IMG_16482

دیدار دکتر جوانمرد و دکتر کریمی تفرشی در حاشیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی.

IMG_1648